Έκθεση Πολιτικής

Μια έκθεση πολιτικής σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της διδασκαλίας γλωσσών στην Ευρώπη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών σε τομείς-στόχους.