Πολιτική απορρήτου

I – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του empower4digiline.eu και της επεξεργασίας δεδομένων των χρηστών/ χρηστριών του empower4digiline.eu.
 2. Η παρούσα πολιτική, για τα άτομα που αλληλεπιδρούν με το empower4digiline.eu, είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του άρθ. 13 του νομοθετικού διατάγματος αρ. 196/2003, Κώδικας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και με τους σκοπούς του άρθρου 13 του κανονισμού της Ε.Ε. αριθ. 2016/679, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων, και μπορείτε να την βρείτε στη διεύθυνση που αντιστοιχεί στην αρχική σελίδα του έργου: https://empower4digiline.eu
 3. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για το empower4digiline.eu και όχι για άλλους Ιστότοπους που ενδέχεται να επισκεφτεί ο-η χρήστης-στρια μέσω συνδέσμων που εμπεριέχονται σε αυτόν.
 4. Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει καθοδήγηση επί των μεθόδων, του χρονοδιαγράμματος και της φύσης των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων στους-ις χρήστες-ριες κατά τη σύνδεση στην Ιστοσελίδα του empower4digiline.eu, ανεξάρτητα από τους σκοπούς της ίδιας της σύνδεσης, σύμφωνα με την ιταλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 5. Η πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί λόγω της εισαγωγής νέων κανόνων σε αυτό το πλαίσιο, επομένως σας προσκαλούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα σελίδα.
 6. Εάν ο-η χρήστης-ρια είναι κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 8, γ.1 Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679, πρέπει να νομιμοποιήσει τη συγκατάθεσή του μέσω της άδειας των γονέων ή κηδεμόνων του-ης.

II – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 – Ελεγκτής δεδομένων

 1. Ο/ Η υπεύθυνος-η επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλοι φορείς που, μεμονωμένα ή μαζί με άλλους-ες, καθορίζουν τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Ασχολείται επίσης με τα προφίλ ασφαλείας.
 2. Όσον αφορά αυτόν τον Ιστότοπο, υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο: Altheo Valentini. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άσκηση των δικαιωμάτων χρήστη-ριας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  empower4digilineproject@gmail.com.
 3.  

2 – Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων

 1. Ο/ Η υπεύθυνος-η για την επεξεργασία δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλοι φορείς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του-ης ελεγκτή/ ελέγκτριας δεδομένων.
 2. Σύμφωνα με το Άρθρο 28 του κανονισμού Ε.Ε. αριθ. 2016/679 σχετικά με το διορισμό του-ης κατόχου των δεδομένων, υπεύθυνος για την επεξεργασία του Ιστότοπουempower4digiline.eu είναι ο: Altheo Valentini.

3 – Τοποθεσία επεξεργασίας δεδομένων

 1. Η επεξεργασία δεδομένων που παράγεται μέσω της χρήσης τουempower4digiline.eu λαμβάνει χώρα στην Οδό Via A. Vici, 8/b – 06034 Foligno ( PG ) – Ιταλία.
 2. Εάν κριθεί απαραίτητο, τα δεδομένα που συνδέονται με την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων ή τα θέματα που ορίζονται από τον υπεύθυνο για το σκοπό αυτό στο γραφείο τους.

III – COOKIES

1 – Είδη Cookies

 1. Το empower4digiline.euχρησιμοποιεί τα cookies για να κάνει την εμπειρία περιήγησης του-ης χρήστη-ριας ευκολότερη και πιο αισθητική: τα cookies είναι μικρές σειρές κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών που μπορεί να αφορούν το-η χρήστη-ρια, τις προτιμήσεις του-ης ή τη συσκευή του-ης για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο) και χρησιμοποιούνται κυρίως για την προσαρμογή της λειτουργίας της ιστοσελίδας στις προσδοκίες του-ης χρήστη-ριας, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης και απομνημόνευση των επιλογών που έγιναν προηγουμένως.
 2. Ένα cookie αποτελείται από μια μικρή ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται στο πρόγραμμα περιήγησης του-ης χρήστη-ριας από έναν διακομιστή ιστού και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον διακομιστή που μετέφερε τα δεδομένα. Δεν αποτελούν εκτελέσιμο κώδικα και δεν μεταδίδουν ιούς.
 3. Τα cookie δεν καταγράφουν προσωπικά στοιχεία και καμία αναγνωρίσιμη πληροφορία δεν θα αποθηκεύεται. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση ορισμένων ή όλων των cookies. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση η χρήση του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα. Για να προχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τις επιλογές που σχετίζονται με τα cookies, απλώς συνεχίστε την περιήγηση.
 4.  

2 – Τεχνικά cookies

 1. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή του-ης χρήστη-ριας, οι οποίες στη συνέχεια συλλέγονται από τους ιστότοπους. Μεταξύ αυτών, τα πιο γνωστά και συνήθη είναι τα HTML cookies. Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου από τον χρήστη. Είναι απαραίτητα για τη μετάδοση επικοινωνιών σε ηλεκτρονικό δίκτυο, δηλαδή στον προμηθευτή για την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο-η χρήστης-ρια.
 2. Οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση ή την απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, ο-η χρήστης-ρια μπορεί να διαχειριστεί ή να ζητήσει τη γενική απενεργοποίηση ή ακύρωση των cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του στο Διαδίκτυο. Αυτή η απενεργοποίηση μπορεί να επιβραδύνει ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία του ιστότοπου.
 3. Η χρήση τεχνικών cookies επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του ιστότοπου.
 4. Τα cookies που εισάγονται στο πρόγραμμα περιήγησης και μεταδίδονται μέσω του Google Analytics ή μέσω της υπηρεσίας στατιστικών στοιχείων bloggers ή παρόμοιων είναι τεχνικά μόνο εάν χρησιμοποιούνται απευθείας από τον κάτοχο του ιστότοπου για τη βελτιστοποίηση του ίδιου του ιστότοπου. Ο κάτοχος μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σε συλλογική μορφή σχετικά με τον αριθμό των χρηστών-ριών και τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον ιστότοπο. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, όσον αφορά τις πληροφορίες και τη συγκατάθεση, για τα cookies ανάλυσης.
 5. Όσον αφορά στη διάρκεια, μπορούμε να διακρίνουμε προσωρινά cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της περιόδου περιήγησης και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του-ης χρήστη-ριας και, επομένως, αποφεύγουν την είσοδο σε κάθε σελίδα που επισκέπτεται από τις μόνιμες που παραμένουν ενεργές στον υπολογιστή μέχρι τη λήξη ή την ακύρωση από το-η χρήστη-ρια.
 6. Μπορούν να εγκατασταθούν cookies συνεδρίας για να επιτρέπεται η πρόσβαση σε σημείο αποκλειστικής πρόσβασης της πύλης ως επικυρωμένος-η χρήστης-ρια.
 7. Δεν αποθηκεύονται μόνιμα αλλά μόνο για τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας και εξαφανίζονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση αναγνωριστικών συνεδρίας που αποτελείται από τυχαίους αριθμούς που δημιουργούνται από τον διακομιστή, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστότοπου.

3 – Cookies τρίτων

 1. Όσον αφορά την προέλευση, διακρίνουμε τα cookies που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης απευθείας από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε από αυτά τρίτων που αποστέλλονται στον υπολογιστή από άλλους ιστότοπους και όχι από αυτόν που επισκέπτεστε.
 2. Τα μόνιμα cookies είναι συχνά cookies τρίτων.
 3. Η πλειονότητα των cookies τρίτων αποτελείται από cookies παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό της διαδικτυακής συμπεριφοράς, την κατανόηση των ενδιαφερόντων και, στη συνέχεια, την προσαρμογή των διαφημιστικών προτάσεων για τους-ις χρήστες-ριες.
 4. Μπορεί να εγκατασταθούν αναλυτικά cookies τρίτων. Αποστέλλονται από τους τομείς των προαναφερθέντων τρίτων μερών εκτός του ιστότοπου.
 5. Τα αναλυτικά cookies τρίτων χρησιμοποιούνται για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών-ριών στο empower4digiline.eu. Η έρευνα διεξάγεται ανώνυμα, προκειμένου να παρακολουθεί την απόδοση και να βελτιώνει τη χρηστικότητα του ιστότοπου. Τα cookies δημιουργίας προφίλ τρίτων μερών χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ που σχετίζονται με χρήστες-ριες, προκειμένου να προτείνουν διαφημιστικά μηνύματα σύμφωνα με τις επιλογές που εκφράζουν οι ίδιοι/ ίδιες.
 6. Η χρήση αυτών των cookies διέπεται από τους κανόνες που θέτουν τα ίδια τα τρίτα μέρη, επομένως, οι χρήστες-ριες καλούνται να διαβάσουν τις πολιτικές απορρήτου και τις ενδείξεις για τη διαχείριση ή απενεργοποίηση των cookies που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες τους.

IV – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 – Τρόπος επεξεργασίας δεδομένων

 1. Όπως οποιοσδήποτε άλλος ιστότοπος, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης αρχεία καταγραφής στα οποία διατηρούνται οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες συλλέγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των χρηστών-ριών και δύνανται να είναι οι ακόλουθες:
  • διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP),
  • τύπος προγράμματος περιήγησης και παραμέτρων συσκευής που χρησιμοποιούνται για σύνδεση στον ιστότοπο,
  • όνομα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP),
  • ημερομηνία και ώρα επίσκεψης στον ιστότοπο,
  • ιστοσελίδα προέλευσης του-ης επισκέπτη-ριας (παραπομπή) και έξοδος,
  • Ενδεχομένως των αριθμό των κλικ.
 2. Οι παραπάνω πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω μιας αυτοματοποιημένης φόρμας και συλλέγονται αποκλειστικά σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία του ιστότοπου και για λόγους ασφαλείας. Αυτές οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του-ης ιδιοκτήτη-ριας.
 3. Για λόγους ασφαλείας (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, όπως τη διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, για τον αποκλεισμό των προσπαθειών βλάβης του ίδιου του ιστότοπου ή βλάβης άλλων χρηστών-ριών, ή σε κάθε περίπτωση επιβλαβών ή εγκληματικών δραστηριοτήτων. Τέτοια δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την ταυτοποίηση ή το προφίλ των χρηστών-ριών, αλλά μόνο για την προστασία του ιστότοπου και των χρηστών-ριών του, και αυτές οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του-ης ιδιοκτήτη-ριας.
 4. Εάν ο ιστότοπος επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων ή σε περίπτωση συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητά ο χρήστης-ριας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής του βιογραφικού σημειώματος για πιθανή εργασιακή σχέση, ο ιστότοπος εντοπίζει και καταγράφει αυτόματα ορισμένα δεδομένα αναγνώρισης του-ης χρήστη-ριας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης e-mail. Αυτά τα δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από το-η χρήστη-ρια όταν ζητά την παροχή υπηρεσίας. Εισάγοντας ένα σχόλιο ή άλλες πληροφορίες, ο-η χρήστης-ρια αποδέχεται ρητά την πολιτική απορρήτου και συγκεκριμένα συμφωνεί ότι τα περιεχόμενα προωθούνται ελεύθερα σε τρίτους. Τα δεδομένα που λαμβάνονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας.
 5. Οι πληροφορίες που οι χρήστες-ριες του ιστότοπου θα αποφασίσουν να δημοσιοποιήσουν μέσω των υπηρεσιών και των εργαλείων που διατίθενται σε αυτούς-ές παρέχονται από το-η χρήστη-ρια εν γνώσει και εθελοντικά. Συνεπώς, ο εν λόγω ο ιστότοπος απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου. Εναπόκειται στο-η χρήστη-ρια να επαληθεύσει ότι έχει άδεια εισαγωγής προσωπικών δεδομένων τρίτων ή περιεχομένων που προστατεύονται από εθνικά και διεθνή πρότυπα.

2 – Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

 1. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και διατηρούνται για το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που καθορίζονται και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 2 χρόνια.
 2. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας (αποκλεισμός προσπαθειών βλάβης του ιστότοπου) διατηρούνται για το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού.

3 – Δεδομένα που παρέχονται από το-η χρήστη-ρια

 1. Όπως αναφέρεται παραπάνω, η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης του-ης αποστολέα, απαραίτητη για την απάντηση σε αιτήματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.
 2. Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες θα αναφέρονται σταδιακά ή θα εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου σχεδιασμένες για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.

4 – Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας

 1. Ο-Η χρήστης-ρια μπορεί να διαχειριστεί τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του-ης. Ωστόσο, η διαγραφή cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να καταργήσει τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει για τον ιστότοπο..
 2. Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη συγκεκριμένη σελίδα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε:

V. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ/ ΧΡΗΣΤΡΙΑΣ

 1. Το άρθ. 13, γ. 2 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 απαριθμεί τα δικαιώματα του-ης χρήστη-ριας.
 2. Συνεπώς ο ιστότοπος empower4digiline.eu προτίθεται να ενημερώσει το-η χρήστη-ρια για την ύπαρξη του:
  • δικαιώματος του-ης ενδιαφερομένου-ης να ζητήσει πρόσβαση σε δεδομένα από τον ελεγκτή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 15 του κανονισμού Ε.Ε.), ενημέρωση αυτών (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003), διόρθωση αυτών (άρθρο 16 του κανονισμού της ΕΕ), ενσωμάτωση (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003) ή περιορισμός της επεξεργασίας που τα αφορά (άρθρο 18 του κανονισμού της ΕΕ) ή αντίθεση στην επεξεργασία τους, για νόμιμους λόγους (άρθρο 21 Κανονισμός ΕΕ), επιπλέον του δικαιώματος μεταφοράς δεδομένων (άρθρο 20 Κανονισμός Ε.Ε.),
  • δικαιώματος να ζητηθεί ακύρωση (άρθρο 17 του κανονισμού της Ε.Ε.), μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν χρειάζεται να διατηρηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή υποβλήθηκαν σε μεταγενέστερη επεξεργασία (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003),
  • δικαιώματος λήψης βεβαίωσης ότι οι ενέργειες ενημέρωσης, διόρθωσης, ενσωμάτωσης δεδομένων, ακύρωσης, αποκλεισμού δεδομένων, μετασχηματισμού έχουν γνωστοποιηθεί, επίσης, όσον αφορά το περιεχόμενό τους, σε αυτούς στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα ή διαδίδονται, εκτός από την περίπτωση που η εκπλήρωση αυτή αποβαίνει αδύνατη ή συνεπάγεται χρήση μέσων προφανώς δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο γ) του νομοθετικού διατάγματος αρ. 196/2003),
 • Τα αιτήματα μπορούν να σταλούν στον ελεγκτή επεξεργασίας δεδομένων, χωρίς διατυπώσεις ή, εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας το μοντέλο που παρέχεται από τον Εγγυητή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή αποστέλλοντας email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  empower4digilineproject@gmail.com
 • Εάν η επίλυση βασίζεται στο άρθ. 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) – στη ρητή συγκατάθεση για χρήση – ή στο άρθ. 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) – στη ρητή συγκατάθεση για τη χρήση γενετικών, βιομετρικών δεδομένων και δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, που αποκαλύπτουν θρησκευτικές πεποιθήσεις, φιλοσοφικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή – πολιτικές απόψεις – ο-η χρήστης-ρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του-ης ανά πάσα στιγμή χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στη νομιμότητα της επίλυσης βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκληση αυτής.
 • Ομοίως, σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, ο-η χρήστης-ρια έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Εγγυητή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της επεξεργασίας στο ιταλικό κράτος.

VI. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 1. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να μοιράζεται ορισμένα από τα δεδομένα που συλλέγονται με υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα με τα Google, Facebook και Microsoft (LinkedIn), μέσω social plugins και της υπηρεσίας Google Analytics. Η μεταφορά εγκρίνεται και ρυθμίζεται αυστηρά από το άρθρο 45, παράγραφος 1 του κανονισμού Ε.Ε. 2016/679, για το οποίο δεν απαιτείται περαιτέρω συγκατάθεση. Οι εταιρείες που αναφέρονται παραπάνω εγγυώνται την προσάρτησή τους στο Privacy Shield.
 2. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται ποτέ σε τρίτες χώρες που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 45 και σσ του Κανονισμού της Ε.Ε.

VII. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

 1. ΑΑυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών-ριών με νόμιμο και ορθό τρόπο, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής δεδομένων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας εργαλεία πληροφορικής ή/και τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και με λογική που σχετίζεται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς.
 2. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μαζί με τον ιδιοκτήτη, ορισμένοι-ες υπάλληλοι, που εμπλέκονται στην οργάνωση του ιστότοπου (διοικητικοί, εμπορικοί, μάρκετινγκ, νόμιμοι, διαχειριστές-ριες συστήματος) ή εξωτερικοί-ές συνεργάτες-ιδες (ως προμηθευτές τεχνικών υπηρεσιών τρίτων, ταχυμεταφορείς, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνίας) μπορεί επίσης να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.

VIII. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΟ

 1. Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο έχει εκδοθεί στο: https://www.empower4digiline.eu/el/privacy-policy/, αποτελεί την Πολιτική Προστασίας αυτού του Ιστότοπου.
 2. Ενδέχεται να υποβληθεί σε αλλαγές ή ενημερώσεις. Οι χρήστες-ριες καλούνται να συμβουλεύονται περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνονται γύρω από τα τελευταία νομοθετικά νέα.
 3. Προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου θα βρίσκονται διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα.
 4. Το έγγραφο ενημερώθηκε στις 18/12/2023 ώστε να συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς, και ιδίως με τον Κανονισμό 2016/679 της Ε.Ε.